Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2020.